Uczymy osobno ale i razem

Po zakończeniu każdego roku szkolnego odbywa się końcowa rada pedagogiczna, na której analizowane są wyniki egzaminów zewnętrznych, efekt udziału naszych uczniów w różnych konkursach zewnętrznych oraz praca obu szkół, w tym stopień zrealizowania założonych celów dydaktyczno-wychowawczych opracowanych na dany rok szkolny.

 

W wyniku tej refleksji oraz zapoznania się z ogłaszanymi co roku „Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym” powstaje w czasie wakacji wspólny plan działań dla obu szkół. W zależności od klasy uczniowie te same założenia realizują w różny sposób dostosowany do ich wieku.

 

Ponieważ mamy wrażenie, że w naszym kraju humanistyka jest lekceważona jako nieistotna z punktu widzenia gospodarki, a nasze przekonanie o jej roli jest odwrotne, gdyż nie tylko kształtuje ona postawy młodych ludzi, ale przez uczestnictwo w kulturze odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu ich osobowości, często nasz plan odnosi się właśnie do działań związanych z szeroko pojętą humanistyką i uczestnictwem naszych uczniów w życiu społecznym.

Lekcje wychowania fizycznego w gimnazjum

„Życie polega na ruchu

i ruch jest jego istotą

(A. Schopenhauer)

Jednym z głównych haseł wychowania jest wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości, a szczególnie kształtowanie takich cech, jak: aktywność, zdyscyplinowanie, systematyczność czy odporność na trudności. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży wpływa nie tylko na rozwój motoryczny, ale rozwija również inne sfery organizmu. W sferze biologicznej kształtuje zdrową, sprawnie fizycznie jednostkę, która jest odporna na negatywne wpływy środowiska.

Różne  formy aktywności ruchowej wpływają na wykształcenie poczucia odpowiedzialności, zdyscyplinowania i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia sukcesów życiowych.

Nasza szkoła realizuje program wychowania fizycznego w kilku formach. Są to zajęcia na hali sportowej, na basenie oraz jeden raz w miesiącu w sobotę, w ramach czwartej godziny wf- u, spotykamy się w różnych miejscach, by brać udział w różnorodnych aktywnościach ruchowych.

W każdym miesiącu jest to coś innego np.: wycieczka rowerowa, wyjazdy narciarsko –snowboardowe, zajęcia na torze gokartowym, ściance wspinaczkowej i wiele innych atrakcji sportowych, które wpływają na wszechstronny rozwój organizmu młodego człowieka, integrują grupę i pozwalają świetnie spędzić czas.

Współpraca z wydawnictwem Znak

Nasze szkoły od kilku lat współpracują z wydawnictwem „Znak”. Uczniowie mają możliwość przeczytania i recenzowania książek w języku angielskim, które wydawnictwo dopiero zamierza wprowadzić na rynek. (więcej…)

Turnieje halowej piłki nożnej

W grudniu 2015r. zapoczątkowaliśmy organizację międzyszkolnych turniejów halowej piłki nożnej dla najmłodszych uczniów (kl. I-III) niepublicznych szkół podstawowych. Wydarzenia te będą miały charakter cykliczny. (więcej…)

Lekcje etyki i filozofii

„Spotkania z filozofią” to cykl warsztatów, które realizujemy co roku dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, korzystając ze współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zaletą tego typu zajęć jest rozwijanie swobody językowej dzieci, a także wzmacnianie ich intelektualnej, moralnej i społecznej wrażliwości. Podczas zajęć z filozofem uczniowie:

 • dyskutują, spierają się
 • ćwiczą się w twórczym, samodzielnym myśleniu
 • wnioskują i argumentują
 • formułują własne opinie i sądy
 • uczą się tolerancji wobec odmiennych poglądów i szacunku do drugiej osoby
 • doświadczają różnorodności świata i tolerancji dla odmienności

 

 

Czytanie z gimnazjalistami

Organizowanie dyskusji w klasach gimnazjalnych na trudne tematy społeczne, zainspirowane literaturą i moderowane przez p. W.  Bonowicza, współpracownika wydawnictwa „Znak”. (więcej…)

„Czytam, więc jestem”

Każdego dnia:

 • Przynoś do szkoły swoją książkę.
 • Czytaj ją w każdej wolnej chwili.
 • Czytaj ją w wyznaczonym czasie podczas lekcji.
 • Zarażaj innych swoim czytaniem.
 • Pokaż, że czytasz.
 • Pokaż, że jesteś!

(więcej…)