Dona - Fundacja Szkolna

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie prowadzi swoją działalność od września 1990 r. Prywatne Gimnazjum nr 3 zostało powołane w lutym 1999 r w wyniku reformy szkolnictwa. Dyrektorem obu szkół jest Bogusława Hamiga, pełniąca funkcję dyrektora PSP nr 1 od września 1990 r. Od września 2000 r. dyrektora szkoły wspiera zastępca, którym została p. Anna Kordecka-Magiera. PSP nr 1 oraz PG nr 3 w Krakowie, prowadzone przez Fundację Szkolną DONA realizują wspólny program kształcenia i wychowania. Jest on oparty na 5-tym punkcie Deklaracji o wychowaniu katolickim opracowanej przez Sobór Watykański II:

“Między wszystkimi środkami szczególne znaczenie ma szkoła, która mocą swego posłannictwa kształtuje z wytrwałą troskliwością władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się stwarzając przyjazne współżycie wśród wychowanków różniących się charakterem i pochodzeniem; ponadto stanowi jakby pewne centrum, w którego wysiłkach i osiągnięciach powinny uczestniczyć równocześnie rodziny, nauczyciele, różnego rodzaju organizacje rozwijające życie kulturalne, obywatelskie, religijne, państwowe i cała społeczność ludzka.”

Założenia PSP nr 1 oraz PG nr 3 są realizowane poprzez:

Wychowanie polegające na:

 • formowaniu osobowości uczniów w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie
 • stymulowaniu do życia w prawdzie i poczuciu odpowiedzialności za własne słowa i czyny
 • kształtowaniu postaw tolerancji wobec innych dróg dochodzenia do prawdy, innych zachowań i innych światopoglądów
 • rozwijaniu współdziałania w grupie
 • budzeniu wrażliwości na potrzeby innych i skuteczne przychodzenie im z pomocą
 • rozbudzaniu szacunku do państwa, narodu i jego historii
 • wytworzeniu nawyku uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta
 • budzeniu wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego
 • budzeniu aktywności twórczej

Zwiększanie wiedzy i umiejętności dzięki:

 • wybraniu programów nauczania korzystnych dla realizacji założeń PSP nr 1 oraz PG nr 3
 • zwiększeniu liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nauczania w stosunku do ramowego programu nauczania szkół podstawowych i gimnazjów
 • stworzeniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania odpowiadającego realizowanym celom
 • dostosowaniu wymaganych treści i umiejętności do indywidualnych możliwości uczniów
 • stosowaniu różnorodnych metod nauczania, służących rozwijaniu samodzielnego myślenia
 • rozbudzaniu ciekawości poznawczej ukierunkowanej na dogłębne zrozumienie praw rządzących otaczającym nas światem
 • nauczaniu języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej oraz kontynuacji nauki języka angielskiego w gimnazjum i  rozpoczęciu nauki języka niemieckiego od I klasy gimnazjum
 • korzystaniu z własnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu i wynajmowanej pracowni chemicznej
 • uczestnictwu w obowiązkowych wycieczkach edukacyjnych
 • stworzeniu optymalnych warunków do nauki w małych klasach
 • umożliwieniu uczniom uczestnictwa w różnorakich zajęciach pozalekcyjnych
 • zachęcaniu do udziału w różnych konkursach przedmiotowych i artystycznych

Stymulowanie rozwoju fizycznego uczniów poprzez realizowanie poszerzonego programu wychowania sportowego: zajęcia na sali gimnastycznej, basenie oraz na lodowisku (w szkole podstawowej).

Ze względu na dużą odpowiedzialność za powierzonych uczniów, w szkołach zatrudnieni są nauczyciele, którzy swoją postawą potwierdzają prawdziwość głoszonych przez siebie wartości, a także pracują nad poszerzeniem wiedzy i umiejętności pedagogicznych. Wychowawcy współpracują z rodzicami i w razie potrzeby z psychologiem szkolnym.

Nasza misja

„PSP nr 1 oraz PG nr 3 mają na celu wszechstronny rozwój powierzonych uczniów. Oprócz wysokiego poziomu nauczania dbają o wychowanie i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży. Podejmują starania, aby uczniowie harmonijnie rozwijali swoją osobowość, zwiększali wiedzę, umiejętności, sprawność fizyczną oraz nauczyli się rozumieć i odczuwać sztukę.”

Raporty o pracy szkół

 • Raport z całościowej ewaluacji zewnętrznej problemowej w PG nr 3 DONA z dn. 7.03.2016r.
 • Raport z całościowej ewaluacji zewnętrznej w PSP nr 1 DONA z dn. 21.02.2013r.
 • Informacja zawierająca ocenę jakości pracy PSP nr 1 i PG nr 3 w Krakowie, sporządzona w roku szkolnym 2004/05 przez Grażynę Piwko - wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 • Raport z mierzenia jakości pracy szkół przeprowadzony w roku szkolnym 2004/2005 przez zewnętrznych diagnostów w ramach programu Szkół Uczących Się (SUS).
 • Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół przeprowadzony w roku szkolnym 2017/2018.

Do Pobrania

Informacje o szkole